UPISI NA FFST

Za informacije o prijavama i upisu na samofinancirajući studij PSYCHOLOGY kliknite ovdje.

 

Upisi na studije FFST-a koji se izvode na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Kalendar zbivanja)

Na FFST-u je moguće upisati sljedeće preddiplomske studije:

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni)

te Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij

 

PRIJAVE ZA UPIS
Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu, osim samofinancirajućeg studija Psychology, izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.


KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS
Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati.
Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:
a)    Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju
Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.
b)    Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature
Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.
c)    Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja vještina i sposobnosti*
Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).
* U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije Fakultet zadržava pravo odustati od provedbe dodatne provjere.
d)    Vrednovanje posebnih postignuća
Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

 

Prijava za dodatnu provjeru (samo pristupnici za Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij te preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj)
Prijavu za dodatnu provjere kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni podnijeti izravno Fakultetu.
Prijave za dodatnu provjeru u ljetnom roku zaprimat će se od 14. do 23. lipnja 2021. godine.
Kandidati će se u tom razdoblju moći prijaviti u Službi za studentske poslove od 10 do 13 sati ili online na adrese elektroničke pošte:
dodatna.provjera.uciteljski@ffst.hr (za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij)
dodatna.provjera.predskolski@ffst.hr (za upis na preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj)
- dodatna provjera u jesenskom roku održat će se samo ako upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku; sve obavijesti o prijavama za dodatnu provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu (preuzeti na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta pod „UPISI“) i originalnu potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu:HR5124070001100571320,  poziv na broj odobrenja: 02-223, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere.
Prijava se može podnijeti osobno, online ili poštom, a prijave poslane poštom moraju biti zaprimljene na Fakultetu dana 23. lipnja 2021. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.
Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a postignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija, sukladno Protokolu o dodatnoj provjeri i uvjetima upisa svakog pojedinog studija.

Provedba dodatne provjere
Dodatna provjera  za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sadrži:
- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;
- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.
Pristupnici preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji polože psihologijsko testiranje su obvezni prisustovati svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Dodatna provjera za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij, sadrži:
- testiranje znanja iz hrvatskog jezika– eliminacijskog karaktera;
- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje;
- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.
Pristupnici za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij koji polože testiranje iz hrvatskog jezika su obvezni prisustovati svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Dodatna provjera u ljetnom roku održat će se:
- za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij –
dana 2., 5. i 6. srpnja 2021. godine s početkom u 9 sati u zgradi Fakulteta (Poljička cesta 35, Split);

- za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  -
5. i 6. srpnja 2021. godine s početkom u 9 sati u zgradi Fakulteta (Poljička cesta 35, Split).

Ukoliko upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom upisnom roku, sve obavijesti o provedbi dodatne provjeru u jesenskom roku bit će naknadno objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta.

 

UPISI    
Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta, i to:
- u ljetnom roku: 21., 22. i 23. srpnja 2021. godine od 10 do 13 sati
- u jesenskom roku: 20. rujna 2021. godine od 10 do 13 sati
Za upis je, uz dokumente navedene u općem dijelu ovog Natječaja, potrebno priložiti i originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN
Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320,  poziv na broj odobrenja: 00-841, opis plaćanja: troškovi upisa.

 

INFORMACIJE
Dodatne informacije o studiju i upisima  pristupnici mogu dobiti u Službi za studentske poslove i na mrežnoj stranici Fakulteta (http://www.ffst.unist.hr).
Upute i obavijesti o prijavama i upisima u akad. god. 2021./2022. objavljene na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja.
-    fotografiju (3,5 cm - 4,5 cm),
-    potvrdu o uplati troškova upisa i upisnih sadržaja u iznosu od 400,00 kn.