UPIS NA STUDIJ PSYCHOLOGY BEZ OBVEZA PLAĆANJA ŠKOLARINE (2 MJESTA)

1. Uvjeti za podnošenje prijave:
Pravo na prijavu za upisna mjesta bez obveze plaćanja troškova školarine imaju hrvatski državljani slabijeg socioekonomskog statusa kojima prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 65 % proračunske osnovice za 2021. godinu, pod uvjetom da su:
- srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj;
- položili obvezne ispite državne mature s najmanje 4.3 prosječnom ocjenom.

2. Kvota: 2  upisna mjesta

3. Prijava:
Registracija i prijava za upis se vrše elektroničkim putem, slanjem dokumentacije na adresu elektroničke pošte: admissions.psychology@ffst.hr (Subject: Psy Scholarship – Ime Prezime)
Obvezni dokumenti koje je u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) potrebno priložiti uz prijavu:

•    Potvrdu porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2020. godini (da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 65 % proračunske osnovice za 2021. godinu –utvrđenu člankom 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN, broj 135/20).  U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici navedeni u Prilogu 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (NN, broj 83/2018)

•    Ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) o članovima obitelji u zajedničkom kućanstvu. Za svakog člana obitelji obvezno je navesti OIB. Članove obitelji čine: bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

•    Životopis (Europass format, v. www.ffst.unist.hr/europass-cv/)

•    Fotografiju (standardna fotografija za putovnicu, minimalna razlučivost 150 dpi);

•    Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica);

•    Motivacijsko pismo na engleskom jeziku o razlozima prijave na preddiplomski sveučilišni studij Psychology  (500-800 riječi);

•    Presliku dokaza o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe četiri razreda) i završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja.
Za pristupnike koji ispite državne mature polažu u tekućoj godini kao dokaz o položenim ispitima dostavlja se potpisana izjava pristupnika o postignutom uspjehu na položenim ispitima državne mature te snimka ekrana (screenshot) iz kojeg je vidljivo ime i postignuti rezultat pristupnika.

•    Pristupnici koji nisu izvorni govornici engleskog jezika dužni su priložiti dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika  (TOEFL, IELTS, CAE). Cambridge i Oxford uvjerenja koja su izdale škole stranih jezika izvan Republike Hrvatske se također priznaju. Pristupnici koji nemaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika u trenutku prijave za upis, mogu pristupiti testiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu dana 18. lipnja 2021. godine.

•    Dokaz o uplati naknade za postupak po prijavi na račun:
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61
21000 Split, Hrvatska
IBAN: HR5124070001100571320
BIC (SWIFT): OTPVHR2X

o    45 EUR (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji imaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja: "Psychology Selection"
Poziv na broj odobrenja: 226/218

o    90 EUR (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji će testiranje jezičnih kompetencija iz engleskog jezika obaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja:  "Psychology Selection+English"
Poziv na broj odobrenja): 2261/218
(NB: Iznos naknade postupak po prijavi je nepovratan, a trošak transakcije snosi pristupnik. Za uplate iz Republike Hrvatske koristiti srednji tečaj HNB-a na dan uplate.)

Dodatni dokumenti:
Uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom selekcijskog postupka):
Pisma preporuke (najviše dva), dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja).
Rokovi zaprimanja prijava za upisna mjesta bez plaćanja školarine:
od 1. lipnja do 21. srpnja 2021. godine.
Nepotpune ili zakašnjele prijave se neće uvažavati.

4. Selekcijski postupak
Na temelju dostavljene dokumentacije prilikom prijave obavit će se predselekcijski postupak.
U svrhu utvrđivanja prednosti, među pristupnicima koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i točke 3. ovog Natječaja, vrednovat će se uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, rezultati položenih obveznih ispita državne mature uzevši u obzir i razinu ispita. U slučaju izjednačenosti pristupnika vrednovat će se i broj i rezultati položenih izbornih ispita na državnoj maturi.
Rezultati predselekcijskog postupka objavit će se 23. srpnja 2021. godine.
Pristupnici koji zadovolje predselekcijski postupak, ulaze u selekcijski postupak koji započinje upućivanjem obavijesti s pozivom na razgovor koji će se obaviti u virtualnom okruženju koristeći dostupne informacijske tehnologije (dalje: online intervju). Poziv na online intervju će se uputiti pristupniku na adresu e-pošte dostavljenu u prijavi za upis, 23. srpnja 2021. godine.
Online intervju će se održati između 27. i 28. srpnja 2021. godine.
Na dan online intervjua, najmanje sat i pol prije početka, e-poštom će dobiti kratki tekst na engleskom jeziku u kojemu se opisuje istraživanje ili spoznaja iz područja psihologije. Tijekom online intervjua, članovi povjerenstva će s pristupnikom razgovarati o različitim temama uključujući i spomenuti tekst. Intervju će se obaviti na engleskom jeziku.
Ranglista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa bez obveze plaćanja studija objavit će se 29. srpnja 2021.godine.

5. Upisi: 29. rujna 2021. godine.
Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za upis:
Svi pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, prilikom upisa dostavljaju sljedeće dokumente, isključivo u izvorniku:
•    Potvrdu porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2020. godini
•    Ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) o članovima obitelji u zajedničkom kućanstvu
•    Dokaz o državljanstvu (priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-Građani)
•    Dokument iz kojeg je razvidan OIB pristupnika, ako nije naveden u domovnici
•    Dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe četiri razreda)
•    Završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja.

Pravo upisa na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine pristupnici ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj ranglisti, do ispunjenja upisne kvote.
Pristupnici koji ostvare pravo na upis bez obveze plaćanja školarine trebaju prihvatiti uvjete studiranja slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: scholarship.psychology@ffst.hr najkasnije 24 sata od trenutka objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij. Ako pristupnici u navedenom roku ne prihvate uvjete studiranja gube pravo upisa te će se obavijest o ostvarivanju prava na upis  na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine poslati prvome sljedećem pristupniku na rang listi. Pristupnici koji u utvrđenom roku za upis ne dostave propisanu dokumentaciju u izvorniku gube pravo upisa na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine.


Filozofski fakultet u Splitu zadržava pravo da, u slučaju da se ne upiše dovoljan broj pristupnika koji plaćaju puni iznos školarine, ne pokrene studij.