Metodologija znanstvenog rada
Šifra: 88109
ECTS: 1.0
Nositelji: dr. sc. Aleksandar Jakir , prof.
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Organizacija vlastite vrhovne uprave u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1848.-1850.: Prvi hrvatski građanski sabor 1848. god.; Bansko vijeće: osnutak, struktura, status. Struktura i položaj javne uprave nakon oktroiranog ustava iz 1849. god. Nadležnost ministarstva unutarnjih poslova i ostalih bečkih ministarstava te njihovih organa u Hrvatskoj i Slavoniji. Apsolutistički upravni aparat 1854.-1861. god. Privremena državna uprava 1861.-1869.: Listopadska diploma i formiranje Hrvatskoga dvorskog dikasterija; Veljački patent i novi upravni ustroj u Hrvatskoj i Slavoniji na njegovu temelju. Uređenje Vojne krajine: od ukidanja kantonalnoga sustava 1800. do završnog oblika uređenja Vojne krajine 1850.-1871. god. Organizacija državne uprave i pravosuđa u Dalmaciji i Istri do 1861. god. Pozadina Austro-ugarske nagodbe 1867. god. Rijeka, njezin status i njezina uprava do Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. god.
Literatura:
  1. I. Beuc, Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb, 1985; V. Maštrović, Razvoj sudstva u Dalmaciji u XIX. stoljeću, Zagreb, 1959. I. Perić, Dalmatinski sabor, 1861.-1912. (1918.), Zadar, 1978; Rijeka, Zbornik radova, Zagreb 1953; B. Stulli, Istarsko okružje 1825.-1860., Pazin ? Rijeka, 1984; M. Valentić, Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom, 1849.-1881., Zagreb, 1981.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (nastavnički smjer)
Termini konzultacija:

Appleby, J., Hunt, L., Jacob, M.: Telling the truth about history. The Postmodern History Reader, ed. Keith Jenkins, Routledge, London-New York, 1997, 209-218.

Bertoša, M., Izazovi povijesnog zanata: lokalna povijest i sveopći modeli, Zagreb, Izdanja Antibarbarus, 2002.

Bloch, Marc, Apologija historije ili zanat povjesničara, Srednja Europa, Zagreb, 2008.

Burke, P., Istorija i društvena teorija, Beograd, Equilibrium, 2002.

Burrow, J. W., Povijest povijesti: epovi, kronike, romanse I ispitivanje od Herodota I Tukidida do dvadesetog stoljeća, Zagreb, Algoritam, 2010.

Carr, Edward Hallett, Što je povijest, Srednja Europa, Zagreb, 2004.

Cvijović Javorina, Ivana, Oralna historija: problemi, mogućnosti i primjena među povjesničarima, Radovi, Vol. 44, Zagreb, 2012.

Dubić, Slavoljub, Uvođenje u znanstveni rad, Zavod za izdavanje udţbenika, Sarajevo, 1970.

Fogel, Robert William, Elton, Geoffrey Rudolph, Kojim putem do prošlosti: dva pogleda na povijest, Ibis, Zagreb, 2002.

Gačić, Milica, Pisanje znanstvenih i stručnih radova, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

Gadamer, Hans Georg: Istina i metoda. Osnove filozofske hermeneutike. Veselin Masleša, Sarajevo 1978.

Gross, Mirjana, Historijska znanost: razvoj, oblik i smjerovi, Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, Centar za povijesne znanosti, 1976.

Gross, Mirjana, Suvremena historiografija, Novi Liber, Zagreb, 1996.

Gross, Mirjana, Dekonstrukcija historije ili svijet bez prošlosti, Historijski zbornik, god. LXII, br. 1, Zagreb, 2009., 165-194.

Ivić, Nenad, Domišljanje prošlosti. Kako je trinaestostoljetni splitski arhiđakon Toma napravio svoju Salonitansku historiju, Zagreb, 1992.

Janeković-Römer, Zdenka, Povijesna spoznaja i metodologija povijesti u postmoderni, Radovi (Zavod za hrvatsku povijest) 32/33 (1999/2000), 203-220.

Jenkins, Keith, Promišljanje historije, Srednja Europa, Zagreb, 2008.

Kniewald, Jasna, Metodika znanstvenog rada, MULTIGRAF, Zagreb, 1993.

Korunić, Petar, Povijesna struka i kritika hrvatske historiografije danas, Radovi, Vol. 31, No. 1, Zagreb, 1999.

Lauc, Davor, Vitek, Darko, Logika i povijesne znanosti - problem rekonstrukcije obitelji na temelju matičnih knjiga, Povijesni prilozi, Vol. 39, Zagreb, 2010.

Lipovčan, Srećko (et. al.) ur., Hrvatska historiografija XX. stoljeća_ Između znanstvenih paradigmi i ideoloških zahtjeva, Zagreb, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, 2005.

Lorenz, Chris: Can histories be true? Narrativism, positivism, and the “metaphorical turn”, in: History and Theory 37, 3, 1998, 309-329.

Lyotard, J.F., Postmoderno stanje: izvještaj o znanju, Zagreb, Ibis grafika, 2005.

Mejovšek, Milko, Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Naklada Slap, Zagreb, 2003.

Milat, Josip, Osnove metodologije istraživanja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Nikić, Andrija, Nastanak znanstvenog djela ili metodologija, Franjevačka knjiţnica i arhiv, Mostar, 2002.

Nikić, Andrija,Razvoj povijesne znanosti ili Uvod u povijest: za studente i znanstvenike, Mostar, Franjevačka knjiţnica i arhiv: Pedagoški fakultet, 2002.

Pomian, K., Povijest struktura, Scrinia Slavonica 5 (2005), 485-506.

Roksandić, Drago (ur.), Uvod u komparativnu historiju, Zagreb, Golden marketing – Tehnička knjga, 2004.

Skupina autora, Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja, GRAFIKA, Osijek, 2000.

Vekarić, Nenad, Genealogija u službi onomastike, Folia Onomastica Croatica 12-13, Dubrovnik, 2004.

Vekarić, Nenad, Metoda reprezentativne kapi i genealoška metoda u povijesnoj demografiji, Povijesni prilozi, Vol. 39, Dubrovnik, 2010.

Vranješ-Šoljan, Boţena, Kvantitativne metode u povijesnim istraživanjima, Radovi, Vol. 15, Zagreb, 1982.

Vujević, Miroslav, Uvod u znanstveni rad, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Vukosav, Joško, Metodologija znanstvenih istraživanja, MUP, Zagreb, 2011.

Wassenbauer, Branko, Znanstveni i stručni rad, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007.

Zelenika, Ratko, Znanost o znanosti, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 2004.

Objavljeno: 4. 3. 2020. u 12:53
Aleksandar Jakir
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja