Repozitorij

Dani kulturne animaliSTike su znanstvena i popularna manifestacija koja smjera k svestranom i cjelovitom sagledavanju odnosa čovjeka i životinje. Njihov je cilj iz različitih perspektiva (znanstvenih, umjetničkih, kulturnih itd.) opisati, a pomoću njih i moralno vrednovati, čovjekov odnos spram ne-ljudskih životinja. Uvid u ono što životinje jesu, kakav moralni obzir zaslužuju i kako ih s obzirom na to tretiramo, predstavlja nezaobilazni uvjet radikalne izmjene tog tretmana.

Premda je ova manifestacija internacionalnog karaktera, početnu inspiraciju crpi iz lokalnih izvora, s posebnim ciljem očuvanja izvornog lokalnog animalističkog impulsa (odatle »animalistika s velikim ST«). Jedan od takvih izvora svakako predstavlja stvaralaštvo autentičnog Mediteranca, ekstravagantnog umjetnika (poznatog prije svega kao glazbenika), mornara, nastavnika, anarhista i humanista (i mnogočega drugoga) Tome Bebića (Split, 1935.–1990.), čiji stihovi služe kao inspiracija za ovogodišnji podnaslov: Di nan je sad naš tovar Sivac? Međutim, program manifestacije otvoren je za sve teme koje se bave problematikom suodnosa čovjeka i životinje. Također, iako je manifestacija prvenstveno usmjerena na predavački tip aktivnosti, ona je otvorena i za druge (primjerice umjetničke) aktivnosti kojima bi se propitivala tema skupa.

Ovdje se može pročitati detaljniji opis manifestacije te preuzeti prijavni obrazac.

----------------------------------------------------------------------

Days of animal STudies is a scientific and popular manifestation that strives for a multifaceted and all-encompassing overview of the human-animal relationship. Its goal is to describe and morally evaluate human relationship toward non-human animals from different perspectives (scientific, artistic, cultural, etc.). The insight into what animals are, what kind of moral regard they deserve, and how we treat them in that respect, presents an unavoidable condition of a radical change of this treatment.

Even though this manifestation is international, it finds its initial inspiration in the local sources and is particularly dedicated to the preservation of a local authentic animalistic impulse (with “animal STudies with capital ST” being a reference to Split, Croatia). One of such sources is certainly the work of the authentic Mediterranean, extravagant artist (primarily known as a musician), sailor, teacher, anarchist, and humanist (among his many other roles) Toma Bebić (Split, 1935–1990), whose lyrics serve as an inspiration for this year's subtitle: Where is our donkey Sivac now? However, the manifestation program is open for any topic that deals with the issue of human-animal interrelation. Although the manifestation primarily consists of lectures, it is also open for other types of activities (e.g. artistic) through which the topic of the event can be examined.

Here one can read a more detailed description of the manifestation and download the application form.

Popis obavijesti