MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

bresant@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za hrvatski jezik i književnost izvodi preddiplomski i diplomski dvopredmetni studij koji je moguće kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Preddiplomski studij

Preddiplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti obuhvaća sve temeljne sadržaje iz područja jezikoslovlja i književnosti. Studentima omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz kroatističke struke.

Završetkom ovog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

Sveučilišnim prvostupnicima hrvatskog jezika i književnosti pruža se mogućnost za rad u kulturnim i upravnim institucijama, nakladništvu, medijima, turizmu te na suradničkim mjestima na projektima kao i zanimanjima u kojima se traži poznavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture.

Program studija Hrvatskog jezika i književnosti na preddiplomskoj razini usporediv je sa srodnim kroatističkim studijima u Republici Hrvatskoj što omogućuje nesmetanu pokretljivost studenata prema sličnim studijima na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij

 

Diplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je dvojako; studenti mogu birati nastavničko ili kulturološko usmjerenje.

Završetkom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, a završetkom kulturološkog usmjerenja za, primjerice, uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima, i sl.

Završetkom ovog diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar edukacije  hrvatskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) za nastavničko usmjerenje ili magistar hrvatskog jezika i književnosti (mag. philol. croat.) za kulturološko usmjerenje.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Marko Dragić Email 310
prof. dr. sc. Boris Škvorc Email 314 (3. kat)

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova Email 234
prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin Email 1. kat: soba 234

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić Email  
izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić Email 206
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović Email  
izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić Email 235

Docent

doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov Email  
doc. dr. sc. Eni Buljubašić Email 206

Viši predavač

v. pred. dr. sc. Helena Burić Email  

Viši lektor

v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić Email  

Viši asistent

dr. sc. Nikola Sunara Email 206

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Inoslav Bešker Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen Email  

Docent

doc. dr. sc. Josip Lasić Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dijalektologija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Europske književne tradicije 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Fonetika i fonologija 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatska književnost 20. stoljeća 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 4 preddiplomski  
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 3 preddiplomski  
Hrvatska usmena književnost 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik u pismu i govoru 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezik i različiti diskursi 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književnost i zbilja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksikologija i onomastika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metode istraživanja u filologiji 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Metodika nastave književnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodološki pristupi književnom tekstu 5 preddiplomski  
Morfologija i tvorba riječi 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Nastavna praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Povijest hrvatskog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 5 preddiplomski  
Sintaksa hrvatskog jezika 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociolingvistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Starocrkvenoslavenski jezik 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilistika 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorija jezika 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Teorija književnosti 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 4 diplomski  
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Govorničke vještine u nastavi 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatska hagiografska baština 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze 4, 6 preddiplomski  
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 3 diplomski  
Hrvatski za strance A 1 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski za strance A 2 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Inojezični hrvatski 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Interpretacija književnog teksta 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvanzapadne književne tradicije 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Književnost i Mediteran 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost za mladež u nastavi 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kontrastivna frazeologija 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Lektura i korektura 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Mitovi, predaje i legende Hrvata 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Osnove latinskog jezika 2, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Osnove poetike: književne vrste i razdoblja s primjerima 3, 5 preddiplomski  
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi 3 diplomski  
Semantika i pragmatika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilističke analize lirike i proze 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Toponimija istočne obale Jadrana 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u kognitivnu gramatiku hrvatskog jezika 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 6 preddiplomski  

Dokumenti

Korisne poveznice

10.05.2018

Stipendije za ljetnu školu u Ateni

Dvije stipendije dostupne su studentima iz Hrvatske koji žele sudjelovati na ljetnoj školi u Ateni 1.-7. srpnja 2018: L’UNION EUROPEENNE ET LA GESTION DE L’ESPACE MARITIME /THE EUROPEAN UNION AND THE MANAGEMENT OF THE MARITIME AREA.Za sudjelovanje je potrebno imati dobro poznavanje engleskog i francuskog jezika, te interes za teme programa. Molimo zainteresirane studente da se što prije obrate organizatoru.

UNIVERSITE D’ÉTÉ DE LA MER EGEE—AEGEAN SUMMER UNIVERSITY
Langue de travail : français et anglais /Working language : French and English
1er au 7 Juillet 2018 / July 1st to 7th, 2018 2018
« L’UNION EUROPEENNE ET LA GESTION DE L’ESPACE MARITIME »
« THE EUROPEAN UNION AND THE MANAGEMENT OF THE MARITIME AREA»

 

Les cadres de gouvernance applicables aux mers et océans/ Governance frameworks for oceans and seas
Union européenne et frontières maritimes / European Union and sea borders
 Les accords de coopération / cooperation agreements
 La gestion de l’immigration par voie maritime / Managing migration flows at sea
 Le trafic des migrants / migrants traffiking
 Le contrôle des frontières / EU Border Surveillance and Control
La coopération transfrontalière / Cross-border cooperation
 L’aménagement des zones côtières / coastal area development
 La planification de l’espace maritime / planification of the maritime area
 La coopération Nord/Sud en Méditerranée / North - South political cooperation in the Mediterranean Sea
 Croissance bleue au niveau européen / Blue Growth on a regional/EU level
 L’insularité dans le contexte de l’UE / Insularity in the EU Context
La protection du milieu marin / Marine Environment protection policy
 les voies de transport maritimes / maritime network
 les sanctuaires marins / marine sanctuaries
 la pêche et ses dérives / fishing drifts
 La conservation des habitats naturels / preservation of natural habitats
Énergie en mer : Droit et géopolitique /
Energy at Sea: Law and Geopolitics
 gestion des conflits des secteurs marins d’énergie / conflicts in the marine energy sectors
 L’énergie marine / Energy at Sea
 Les voies de transport de l’Energie / Energy transportation

MOLIMO ZAINTERESIRANE STUDENTE DA SE U ŠTO KRAĆEM ROKU OBRATE ORGANIZATORU

 

Marie France PERDIGON Director of the Summer University Programme
direction.mfp@orange.fr
www.cife.eu
Centre international de formation européenne
81 rue de France 06000 Nice, France

Pregled ostalih ljetnih škola programa CIFE: http://www.cife.eu/fr/8/News/universite-d-ete-2018_234

Popis obavijesti