Odsjek za povijest

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split  

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Tonija Andrić
tonija@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Snježana Buble, oec.

e-mail: snjezana@ffst.hr

tel: 021/545-546

 

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 


OPIS STUDIJA

Odsjek za povijest osnovan je akad. god. 2003./2004. kao dislocirani studij povijesti zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Danas, nakon više od desetljeća rada, djeluje kao ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na kojoj godišnje u prosjeku studira oko 150 studenata.

Odsjek je ustrojen kroz dvije katedre – Katedru za starovjekovnu i srednjovjekovnu povijest te metodologiju historijske znanosti i Katedru za novovjekovnu i suvremenu povijest na kojima radi ukupno 11 nastavnika, od čega 10 u znanstveno-nastavnim zvanjima te 1 u suradničkom zvanju asistenta. U nakani stvaranja vlastitog prepoznatljivog identiteta splitski studij povijesti polazi od vezanosti svoje sredine uz jadranski prostor, povezanosti Odsjeka i njegovih nastavnika sa srodnim institucijama na mediteranskoj obali te naglašenim jadranskomediteranskim inicijativama u okviru Hrvatske i Europske unije.

Odsjek nudi studij povijesti na svim sveučilišnim razinama, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti te poslijediplomski doktorski studij povijesti.

Pri Odsjeku djeluje i Centar za istraživanje lokalne povijesti i rodoslovlja te studentska udruga Toma Arhiđakon – ISHA Split. Odsjek podržava mobilnost studenata i nastavnika u okvirima programa Erasmus i Ceepus.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti pretpostavlja 3-godišnje obrazovanje kroz 6 sveučilišnih semestara u području nacionalne i svjetske historije.

Preddiplomska razina studiranja nudi osnovna znanja iz povijesti kroz temeljene, obvezne i izborne kolegije u kojima se lokalna i nacionalna historija interdisciplinarno poučavaju u sklopu šire, europske i svjetske makrohistorijske slike, u svim povijesnim razdobljima, od prapovijesti do suvremenog doba.

Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS-a i stječe titulu prvostupnika (baccalaureus). Na tržištu rada kompetentan je za poslove u polju društveno-humanističkih znanosti, posebice za rad u kulturi i turizmu.

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski sveučilišni studij povijesti viša je razina studiranja koju mogu upisati samo studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti na bilo kojem hrvatskom sveučilištu.

Ovaj studij pretpostavlja dodatno 2-godišnje obrazovanje kroz 4 sveučilišna semestra na kolegijima koji studentu pružaju detaljniji uvid u pojedine povijesne pojave, procese i fenomene.

Diplomski studij povijesti ima dva usmjerenja – nastavnički smjer te istraživački smjer. 

Nastavnički smjer priprema studente za poučavanje povijesti kroz sustav hospitacija u osnovnim i srednjim školama čime student stječe sve nastavničke kompetencije potrebne na tržištu rada.

Na koncu studija ostvaruje 120 ECTS-a i titulu magistra edukacije povijesti (mag. edu. hist.).

Na istraživačkom usmjerenju diplomskog studija povijesti s tri modula: starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest te novovjekovna i suvremena povijest, studenta se oprema potrebnim znanjima i vještinama za samostalano proučavanje arhivske građe i njezinu kritičku interpretaciju suvremenim historičarskim alatima, metodama i pristupima.

Završetkom studija student stječe 120 ECTS-a, titulu magistra povijesti (mag. hist.) i mogućnost zaposlenja u znanosti i visokom školstvu.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Aleksandar Jakir

  Email   223   541-903

prof. dr. sc. Marko Trogrlić

  Email   223   545-558

prof. dr. sc. Josip Vrandečić

  Email   202   541-905

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Mladenko Domazet

  Email   202   541-906

izv. prof. dr. sc. Edi Miloš

  Email   223A   021545595

Docent

doc. dr. sc. Tonija Andrić

  Email   123   021545567

doc. dr. sc. Ivan Basić

  Email   219   541-933

doc. dr. sc. Ivan Matijević

  Email   218   541-908

doc. dr. sc. Marko Rimac

  Email   207   541-935

doc. dr. sc. Nikša Varezić

  Email   219   541-938

Asistent

Zvonimir Forker

  Email   A-223   021545571

Povjera predavanja

Jure Hrgović, mr. sc.

  Email   Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu   021/541-902

Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
RASPORED NASTAVE
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
STUDIJSKI PROGRAMI
Korisne poveznice
Obavijesti
Popisi studenata po predmetima 1. godina preddiplomskog studija 2. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija 1. godina diplomskog studija Studenti koji imaju koliziju iz opravdanih razloga (npr. upisani predmeti više i niže godine) obvezni su javiti se na  mvukojev@ffst.hr  radi promjene grupa. Studenti koji ponovno upisuju neki predmet i zbog toga imaju koliziju, trebaju se javiti predmetnim profesorima radi reguliranja predmetnih obveza (studenti ostaju na popisima).
Studentima će upis kolegija iz ljetnog semestra (obveznih i izbornih) biti omogućen putem studomata od 1. do 4. veljače 2021.
Studenti koji su u ak.god. 2020/2021 upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti. 
Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. god. 2016./2017. održanoj 14. 2. 2017. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom i završnom radu, kojim je propisano da su  Izjava o akademskoj čestitosti   i  Izjava o suglasnosti za korištenje autorskog djela  sastavni dio svakog diplomskog, odnosno završnog rada koji se izrađuju na Filozofskom fakultetu u Splitu. Navedene obrasce možete pronaći na stranicama odsjeka pod linkom  Završni i diplomski rad.