UPIS NA STUDIJ PSYCHOLOGY UZ PLAĆANJE ŠKOLARINE (34 MJESTA)

1. Uvjeti za podnošenje prijave:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i položenim završnim ispitom – državnom maturom, osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrazovnom sustavu u kojem ne postoji državna matura (ukupno trajanje prethodnog obrazovanja mora biti najmanje 12 godina).

2. Kvota: 34 upisnih mjesta uz plaćanje školarine

3. Prijava:
Registracija i prijava za upis se vrše elektronički, slanjem dokumentacije na adresu elektroničke pošte: admissions.psychology@ffst.hr (Subject: Psy Admissions – Ime Prezime)
Obvezni dokumenti koje je u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) potrebno priložiti uz prijavu:
•    Životopis (Europass format, v. www.ffst.unist.hr/europass-cv/)

•    Fotografija (standardna fotografija za putovnicu, minimalna razlučivost 150 dpi);

•    Preslika dokaza o državljanstvu (domovnica za hrvatske državljane te putovnica za strane državljane);

•    Motivacijsko pismo na engleskom jeziku o razlozima prijave na preddiplomski studij Psychology u Splitu (500-800 riječi);

•    Preslika dokaza o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda) i završna svjedodžba srednjeg obrazovanja.
Za pristupnike koji ispite državne mature polažu u tekućoj godini kao dokaz o položenim ispitima dostavlja se potpisana izjava pristupnika o postignutom uspjehu na položenim ispitima državne mature te snimka ekrana (screenshot) iz kojeg je vidljivo ime i postignuti rezultat pristupnika.
Pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu moraju uz preslike svjedodžbi, dostaviti i odgovarajući dokaz izdan od Agencije za odgoj i obrazovanje (Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije ili dokaz o podnesenom zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije).
Pristupnici koji su završili srednju školu u obrazovnom sustavu u kojem ne postoji državna matura ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, nisu obvezni priložiti dokaze o položenoj maturi, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis natječu samo ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimno, dokumente izdane na engleskom jeziku te srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi.
Više informacija o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije na: https://www.azoo.hr/inozemne-obrazovne-kvalifikacije/ (za gimnazijske programe) http://pikaso.asoo.hr/EN/index.html (za strukovne programe).

•    Pristupnici koji nisu izvorni govornici engleskog jezika niti su završili srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje u obrazovnom sustavu engleskog govornog područja dužni su priložiti dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika (TOEFL, IELTS, CAE). Cambridge i Oxford uvjerenja koja su izdale škole stranih jezika izvan Republike Hrvatske se također priznaju. Pristupnici koji, u trenutku prijave nemaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika, mogu pristupiti testiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu u jednom od predviđenih termina (14. svibnja, 18. lipnja, 23. srpnja).

•    Dokaz o uplati naknade postupka po prijavi, uplaćenih na račun:
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61
21000 Split, Hrvatska
IBAN: HR5124070001100571320
BIC (SWIFT): OTPVHR2X

o    90 Eura (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji imaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja: "Psychology Selection"
Poziv na broj odobrenja: 226/218

o    180 EUR (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji će testiranje jezičnih kompetencija iz engleskog jezika obaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja: "Psychology Selection+English"
Poziv na broj odobrenja): 2261/218
(NB: Iznos naknade za postupak po prijavi je nepovratan, a trošak transakcije snosi pristupnik. Za uplate iz Hrvatske koristiti srednji tečaj HNB-a na dan uplate.)

•    Dodatni dokumenti:
Uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom selekcijskog postupka: pisma preporuke (najviše dva), dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja).
Rokovi zaprimanja prijava: od 1. svibnja do 23. srpnja 2021. godine.
Nepotpune prijave se neće uvažavati.


4. Selekcijski postupak
Na temelju dostavljene dokumentacije prilikom prijave obavit će se predselekcijski postupak.
U svrhu utvrđivanja prednosti, među pristupnicima koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i točke 3. ovog Natječaja, vrednovat će se uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, rezultati položenih obveznih ispita državne mature uzevši u obzir i razinu ispita. U slučaju izjednačenosti pristupnika vrednovat će se i broj i rezultati položenih izbornih ispita na državnoj maturi.
Rezultati predselekcijskog postupka objavit će se 30.7.2021.
Pristupnici koji zadovolje predselekcijski postupak, ulaze u selekcijski postupak koji započinje upućivanjem obavijesti s pozivom na razgovor koji će se obaviti u virtualnom okruženju koristeći dostupne informacijske tehnologije (dalje: online intervju). Poziv na online intervju će se uputiti pristupniku na adresu e-pošte dostavljenu u prijavi za upis, najkasnije do 4. kolovoza 2021. godine.
Online intervju će se održati između 6. i 15. rujna 2021. godine.
Na dan online intervjua, najmanje sat i pol prije početka, e-poštom će dobiti kratki tekst na engleskom jeziku u kojemu se opisuje istraživanje ili spoznaja iz područja psihologije. Tijekom online intervjua, članovi povjerenstva će s pristupnikom razgovarati o različitim temama uključujući i spomenuti tekst. Intervju će se obaviti na engleskom jeziku.
Rezultati selekcijskog postupka objavit će se 17.9.2021. godine.

5. Godišnja školarina
Preddiplomski sveučilišni studij Psychology studij traje tri godine, a godišnja školarina iznosi 6 000 EUR (protuvrijednost u HRK; za uplate iz Republike Hrvatske koristiti srednji tečaj HNB-a na dan uplate).

6. Upisi: od 27. do 29. rujna 2021. godine.
Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj ranglisti, do ispunjenja upisne kvote.
Pristupnici trebaju uplatiti punu cijenu godišnje školarine najkasnije tjedan dana od dana objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij. Pristupnici koji ne izvrše uplatu u navedenom roku gube pravo upisa na studij. Uplatom školarine pristupnik se smatra upisanim na studij. Uplaćena školarina je nepovratna, osim u slučaju da se studij ne pokrene zbog nedovoljnog broja upisanih. Trošak transakcije snosi isključivo pristupnik.

Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za upis:
Svi pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, prilikom upisa dostavljaju sljedeće dokumente, isključivo u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
•    dokaz o državljanstvu (putovnica za strane državljane, domovnica za hrvatske državljane, priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-Građani.)
•    dokument iz kojeg je razvidan OIB pristupnika (strani državljani moraju priložiti i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Split)
•    dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
•    završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
•    potvrdu o završnom ispitu vanjskog vrednovanja (ako ga je pristupnik položio)
•    dokaz o jednokratnoj uplati godišnje školarine.

Filozofski fakultet u Splitu zadržava pravo da, u slučaju da se ne upiše dovoljan broj pristupnika koji plaćaju puni iznos školarine, ne pokrene studij.

 


UPIS NA STUDIJ PSYCHOLOGY BEZ OBVEZA PLAĆANJA ŠKOLARINE (2 MJESTA)

1. Uvjeti za podnošenje prijave:
Pravo na prijavu za upisna mjesta bez obveze plaćanja troškova školarine imaju hrvatski državljani slabijeg socioekonomskog statusa kojima prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 65 % proračunske osnovice za 2021. godinu, pod uvjetom da su:
- srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj;
- položili obvezne ispite državne mature s najmanje 4.3 prosječnom ocjenom.

2. Kvota: 2  upisna mjesta

3. Prijava:
Registracija i prijava za upis se vrše elektroničkim putem, slanjem dokumentacije na adresu elektroničke pošte: admissions.psychology@ffst.hr (Subject: Psy Scholarship – Ime Prezime)
Obvezni dokumenti koje je u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) potrebno priložiti uz prijavu:

•    Potvrdu porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2020. godini (da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 65 % proračunske osnovice za 2021. godinu –utvrđenu člankom 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN, broj 135/20).  U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici navedeni u Prilogu 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (NN, broj 83/2018)

•    Ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) o članovima obitelji u zajedničkom kućanstvu. Za svakog člana obitelji obvezno je navesti OIB. Članove obitelji čine: bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

•    Životopis (Europass format, v. www.ffst.unist.hr/europass-cv/)

•    Fotografiju (standardna fotografija za putovnicu, minimalna razlučivost 150 dpi);

•    Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica);

•    Motivacijsko pismo na engleskom jeziku o razlozima prijave na preddiplomski sveučilišni studij Psychology  (500-800 riječi);

•    Presliku dokaza o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe četiri razreda) i završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja.
Za pristupnike koji ispite državne mature polažu u tekućoj godini kao dokaz o položenim ispitima dostavlja se potpisana izjava pristupnika o postignutom uspjehu na položenim ispitima državne mature te snimka ekrana (screenshot) iz kojeg je vidljivo ime i postignuti rezultat pristupnika.

•    Pristupnici koji nisu izvorni govornici engleskog jezika dužni su priložiti dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika  (TOEFL, IELTS, CAE). Cambridge i Oxford uvjerenja koja su izdale škole stranih jezika izvan Republike Hrvatske se također priznaju. Pristupnici koji nemaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika u trenutku prijave za upis, mogu pristupiti testiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu dana 18. lipnja 2021. godine.

•    Dokaz o uplati naknade za postupak po prijavi na račun:
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61
21000 Split, Hrvatska
IBAN: HR5124070001100571320
BIC (SWIFT): OTPVHR2X

o    45 EUR (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji imaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja: "Psychology Selection"
Poziv na broj odobrenja: 226/218

o    90 EUR (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji će testiranje jezičnih kompetencija iz engleskog jezika obaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja:  "Psychology Selection+English"
Poziv na broj odobrenja): 2261/218
(NB: Iznos naknade postupak po prijavi je nepovratan, a trošak transakcije snosi pristupnik. Za uplate iz Republike Hrvatske koristiti srednji tečaj HNB-a na dan uplate.)

Dodatni dokumenti:
Uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom selekcijskog postupka):
Pisma preporuke (najviše dva), dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja).
Rokovi zaprimanja prijava za upisna mjesta bez plaćanja školarine:
od 1. lipnja do 21. srpnja 2021. godine.
Nepotpune ili zakašnjele prijave se neće uvažavati.

4. Selekcijski postupak
Na temelju dostavljene dokumentacije prilikom prijave obavit će se predselekcijski postupak.
U svrhu utvrđivanja prednosti, među pristupnicima koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i točke 3. ovog Natječaja, vrednovat će se uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, rezultati položenih obveznih ispita državne mature uzevši u obzir i razinu ispita. U slučaju izjednačenosti pristupnika vrednovat će se i broj i rezultati položenih izbornih ispita na državnoj maturi.
Rezultati predselekcijskog postupka objavit će se 23. srpnja 2021. godine.
Pristupnici koji zadovolje predselekcijski postupak, ulaze u selekcijski postupak koji započinje upućivanjem obavijesti s pozivom na razgovor koji će se obaviti u virtualnom okruženju koristeći dostupne informacijske tehnologije (dalje: online intervju). Poziv na online intervju će se uputiti pristupniku na adresu e-pošte dostavljenu u prijavi za upis, 23. srpnja 2021. godine.
Online intervju će se održati između 27. i 28. srpnja 2021. godine.
Na dan online intervjua, najmanje sat i pol prije početka, e-poštom će dobiti kratki tekst na engleskom jeziku u kojemu se opisuje istraživanje ili spoznaja iz područja psihologije. Tijekom online intervjua, članovi povjerenstva će s pristupnikom razgovarati o različitim temama uključujući i spomenuti tekst. Intervju će se obaviti na engleskom jeziku.
Ranglista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa bez obveze plaćanja studija objavit će se 29. srpnja 2021.godine.

5. Upisi: 29. rujna 2021. godine.
Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za upis:
Svi pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, prilikom upisa dostavljaju sljedeće dokumente, isključivo u izvorniku:
•    Potvrdu porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2020. godini
•    Ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) o članovima obitelji u zajedničkom kućanstvu
•    Dokaz o državljanstvu (priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-Građani)
•    Dokument iz kojeg je razvidan OIB pristupnika, ako nije naveden u domovnici
•    Dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe četiri razreda)
•    Završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja.

Pravo upisa na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine pristupnici ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj ranglisti, do ispunjenja upisne kvote.
Pristupnici koji ostvare pravo na upis bez obveze plaćanja školarine trebaju prihvatiti uvjete studiranja slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: scholarship.psychology@ffst.hr najkasnije 24 sata od trenutka objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij. Ako pristupnici u navedenom roku ne prihvate uvjete studiranja gube pravo upisa te će se obavijest o ostvarivanju prava na upis  na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine poslati prvome sljedećem pristupniku na rang listi. Pristupnici koji u utvrđenom roku za upis ne dostave propisanu dokumentaciju u izvorniku gube pravo upisa na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine.


Filozofski fakultet u Splitu zadržava pravo da, u slučaju da se ne upiše dovoljan broj pristupnika koji plaćaju puni iznos školarine, ne pokrene studij.