MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

HRVATSKI JEZIK II

Šifra: 68009
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: HRVATSKI JEZIK 2
Kod: VUU014
Vrsta Predavanja + Seminari/Konzultacije
Obvezni predmet
ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje) 5 ECTS
60 nastavnih sati - 2 ECTS-a
samostalni rad studenata - 3 ECTS-a

Nastavnik doc. dr. sc. Gordana Laco

Kompetencije koje se stječu: student ovladava temeljnim znanjem gramatike hrvatskoga jezika te povijesti hrvatskoga književnoga jezika; usustavljuje znanje o hrvatskom jeziku.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet: odslušan predmet Hrvatski jezik 1.

Sadržaj predmeta:
Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: morfološka i tvorbena raščlamba riječi; tvorbeni načini; tvorba imenica, pridjeva, glagola, priloga.
Sintaksa: rečenični dijelovi, gramatičko ustrojstvo rečenice; podjela rečenica po priopćajnoj svrsi; preoblike gramatičkoga rečeničnoga ustrojstva; jednostavne i složene rečenice; sklapanje rečenica, nezavisno i zavisno složene rečenice; stilski neobilježen i stilski obilježen redoslijed riječi u rečenici.
Povijest hrvatskoga književnoga jezika: razdoblja u povijesti hrvatskoga jezika; glasovne promjene i refleksi u hrvatskim narječjima; hrvatski književnojezični tipovi; proces standardizacije hrvatskoga jezika.

Oblici provođenja nastave: predavanja, samostalno izlaganje studenata na seminarima, rješavanje zadataka u skupinama, izrada seminarskog rada.

Način provjere znanja i polaganja ispita: stalna provjera znanja tijekom nastave; seminarski rad; pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Sanda Ham: Školska gramatika hrvatskoga jezika
  2. Stjepko Težak i Stjepan Babić: Gramatika hrvatskoga jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje
  3. Milan Moguš: Povijest hrvatskoga književnoga jezika
Preporučena literatura:
  1. Stjepan Babić: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku
  2. Sanja Vulić i Gordana Laco: Jezik hrvatskih književnih djela 19. stoljeća, u "Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće"
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : HRVATSKI JEZIK I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: